ATR HAVACILIK VE SAVUNMA LİMİTED ŞİRKETİ İŞ ETİĞİ

İş etiği, iş gereği ortaya çıkan davranışsal kural ve ilkelerden oluşur. Etik Çalışma Kurallarında, gerekli ise yerel yasa ve standartlara göre değişiklik yapılabilir. Etik Çalışma Kuralları değişime açık bir dokümandır. Günümüz şartlarına göre sürekli uyarlanmaktadır. Bu ilkeleri dikkate alarak, vizyon ve değerlerimizin temeli olan Etik Çalışma Kurallarını gözden geçirdik.

“Vizyonumuz ve Değerlerimiz”

ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’nin benimsediği ve taahhüt ettiği temel ilkeleri içermektedir. Bu taahhüt, Türkiye Cumhuriyetinin yasama ve yönetmeliklerinde belirtilen hususlardan farklılık gösteremez. ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’nin etik kurallara ve yasalara riayet eden bir şirket olarak imajı ve itibarı, yalnızca bulunduğu sektörde değil, iş piyasasının tamamında güvenilirliğinin bir kanıtı olacaktır. ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. çalışanları olarak yasa ve yönetmeliklere uymamız, çıkar çatışmalarından kaçınmamız, şirket varlıklarını korumamız ve faaliyet gösterdiğimiz çeşitli ülkelerde ve kültürlerde geçerli yerel adetleri, gelenekleri ve görgü kurallarını dikkate almamız ve bunlara saygı göstermemiz gerekmektedir. ATR Hav. ve

ATR HAVACILIK VE SAVUNMA LİMİTED ŞİRKETİ - CODE OF CONDUCT

Code of Conduct contains a number of important guidelines of behavior s which is relevant to our field of business. Where appropriate, our Code of Conduct can be modified by local laws and standards. Our Code of Conduct is a document which is open for proper implementation and it is being adopted to current circumstances when necessary. With this in mind we have revised our Code of Conduct.

Our “Vision and Values”

This represents the fundamental principles to which ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. commits. This commitment cannot deviate from the official related laws and regulations of Turkish Republic. ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’s image and reputation, as a company that operates in an ethically and legally appropriate manner, is going to be the proof of his trustworthiness all over the business world. The employees of ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti., are expected to respect laws and regulations, avoid conflicts of interest, protect the Company’s assets, and show consideration and appreciation for the local customs, traditions and social mores of the various countries and cultures in which ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. conducts business. In fulfilling our responsibilities within ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti., we do not take ethical shortcuts.

İÇİNDEKİLER

1. Kanunlara ve sosyal normlara uyma
2. ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in kurumsal itibarı konusunda bireysel sorumluluk duyma
3. İnsanlara saygı duyma
4. Çıkar çatışmalarından uzak durma
5. İş ortakları ve resmi görevliler ile ilişkiler
6. Rekabet anlayışı
7. Hassas bilgilerin korunması
8. Şirket içi bilgilerin korunması
9. Mali bilgilerin güvenilirliği

10. İhlallerin bildirilmesi, ceza ve yaptırımlar

CONTENTS

1. Following the laws and social norms
2. Individual responsibility for the reputation of ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.
3. Respect for People
4. Conflicts of interest
5. Treatment of business partners and public officials
6. Competitive behavior
7. Protection of sensitive information
8. Protection of Insider information
9. Financial integrity
10. Reporting violations, enforcement, sanctions

Kanunlara ve sosyal normlara uyma;

ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. havacılık ve savunma alanında dünyanın birçok üreticileri ile işbirliği içerisinde olup, aynı çatı tarafından sahiplenen enerji ile birlikte tüm dünyada faaliyet gstermektedir. Bu nedenle faaliyetlerini farklı hukuk sistemlerinin yasalarına ve yönetmeliklerine tabi olarak sürdürmektedir. İyi bir kurumsal vatandaş olmak için biz ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. çalışanlarının, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki tüm ilgili yasalara, kurallara ve yönetmeliklere uyması, yerel geleneklere ve sosyal normlara saygı duyması gerekmektedir. Aksi halde ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in kurumsal itibarı ciddi şekilde zarar görebilir ve başka olumsuz sonuçlar meydana gelebilir.

Observing laws and social norms

ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti., together with Energy Company which is owned by the same group, is in cooperation with many worldwide producers in aviation and defense fields. Being a good corporate citizen means that we, the employees of ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti., comply with all applicable laws, rules and regulations in the communities in which we operate, while also respecting local traditions and other social norms. A failure to do so could seriously damage ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’s reputation and result in other negative consequences.

ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in kurumsal itibarı konusunda bireysel sorumluluk duyma

ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in dışarıdan bakıldığında görünüşü, görevi ne olursa olsun tüm çalışanların bireysel davranışları ve eylemleri ile şekillenmektedir. Bunun sonucunda, tek bir kişi bile yanlış davranışta bulunsa, ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in itibarı ciddi zarar görebilmektedir. Bazı durumlarda en uygun davranışın ne olacağına karar vermek için kişisel tutarlılık ve sorumluluk duygusu bizlere yardımcı olmaktadır. Kendimize her zaman aşağıdaki soruları sormalıyız:
• Davranışım veya kararım hem ilgili yasalara, standartlara ve normlara, hem de ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in değerlerine ve standartlarına uygun mu?
• Davranışlarım ve kararlarım her türlü kişisel çıkar ve menfaat çatış- masına yol açmayacak şekilde mi?
• Kararım kamuoyu kararı ve toplum vicdanına uygun mu?
• Davranışlarımla ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in yüksek etik ve yasal standartlara sahip kurum itibarına katkıda bulunuyor muyum?

Individual responsibility for the reputation of ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.

The regard in which ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. is held is substantially determined by the behavior and actions of each individual employee, irrespective of the position held within the ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. organization. Consequently, improper conduct, even on an isolated individual basis, can significantly damage ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. Personal integrity and an elevated sense of responsibility help all of us to decide which response is most appropriate in a given situation. We should always ask ourselves:
• Is my action or my decision in keeping with relevant laws, standards and norms, and with the values and standards of ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.?
• Are my actions and decisions free from personal conflicts of interest in all cases?
• Will my decision withstand public scrutiny?
• Am I, through my behavior, contributing to the reputation of ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. as a company that maintains high ethical and legal standards?

İnsanlara saygı duyma

ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in sürekli başarısı, çalışanlarının çeşitli yeteneklerini ve enerjilerini geliştirmeye ve kullanmaya bağlıdır. Çalışanlar ve işe alınacak adaylar, eşitlik ve adalet ilkelerine göre değerlendirilir. ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. çalışanlarının işe alınması, ücretleri ve terfileri, tüm ilgili yasalara ve yönetmeliklere uygun şekilde yapılır.

Respect for people

ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’s continued success depends upon our commitment to develop and utilize the diverse talents and energies of all ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. employees, throughout the world. Employees and prospective employees are assessed based upon principles of equality and fairness. The hiring, compensation and promotion of ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. employees is conducted in accordance with all relevant laws and regulations.

Çıkar çatışmalarından uzak durma

Çalışanlarımız ve işbirliği yaptığımız kişilerin en yüksek etik standartlara uygun hareket etmesi gerekmektedir. Şahsi menfaatler ile ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in menfaatleri kesinlikle ayrı tutulmalıdır. ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. çalışanları, mevcut veya potansiyel müşteriler, tedarikçiler ve rakipler ile ilişkilerinde mutlaka ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in menfaatlerini koruyacak şekilde davranmalı ve asla kişisel menfaat amacı taşımamalıdır. Özellikle de aşağıda belirtilen durumlarda çıkar çatışmaları meydana gelebilir:
• Çalışanlarımızdan birinin kendisinin, bir akrabasının ya da bir arkadaşının doğrudan veya dolaylı şekilde önemli bir hisse payı bulunan bir şirket ile iş ilişkileri.
•Çalışanlarımızdan birinin bir akrabasının ya da bir arkadaşının mali menfaati bulunan belirli bir işlemin veya mali menfaatinin bulunduğu bir şirket ile iş yapılması.
•Eski çalışanlarımızla ya da bir çalışanımızın arkadaşları veya akrabaları ile yapılan işlemler.
Böyle bir çıkar çatışması olasılığı bulunan durumlarda konuyu amirinize bildirmeniz ve ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in bu konuda karar vermesini beklemeniz gerekmektedir. Kişisel / özel faaliyetler Doğruluk ve sadakat, çalışanlarımızın ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. üzerinde etkisi olabilecek özel faaliyetlerinde vazgeçilmez ilkelerdir. Tüm çalışanlarımız, aşağıda belirtilen hallerde ikinci veya ek meşguliyetlerini, yan faaliyetlerini veya boş zamanlarındaki çalışmalarını amirlerine veya ilgili İnsan Kaynakları Departmanına bildirmeli ve yazılı onay almalıdır:
• Görevinizi yerine getirme ve mesleki çalışma performansınızı olumsuz etkileyebilecek faaliyetler veya işler.
• ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in ve bağlı firmalarının bulunduğu veya bulunmayı planladığı faaliyetler ile çatışabilecek veya çatışıyor görünebilecek ikincil faaliyetler.
• ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’e ait tesisleri veya donanımları kullanarak ya da ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. bünyesinde çalışırken edinilen tecrübelerden veya uzmanlıktan yararlanarak yapılacak ikincil faaliyetler. Çalışanlar, ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in iş ilişkileri bulunan veya ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’e rakip olan şirketlerde görev üstlenmek istemeleri halinde de ilgili İnsan Kaynakları Departmanından yazılı onay almalıdır. Sosyal katılım ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti., çalışanlarının genelde tanınan ve yasalara uygun amaçlar için etkinlik gösteren klüplere, derneklere, siyasi partilere ve diğer sosyal, siyasi veya kültürel kurumlara üye olmasını teşvik etmektedir. Ancak bu tür sosyal etkinlikler ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’deki görevlerinizi yerine getirirken, performansı olumsuz etkilememelidir. Ayrıca söz konusu etkinlikler, ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in imajını da olumsuz etkilememelidir. Kişisel görüşlerinizi halka açık ortamlarda açıkladığınız durumlarda, ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. bünyesindeki görevinize değinmemeniz gerekmektedir.

Conflicts of interest

We demand of ourselves, and those with whom we associate, the highest ethical standards. Private interests and the interests of ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. must be kept strictly separate. ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. employees, during contacts with existing or prospective customers, suppliers, clients and competitors, must act in the best interests of ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. to the exclusion of any personal advantage. The following situations can, in particular, give rise to possible conflicts of interest:
• Business relationships with a company in which an employee, a relative or a friend of an employee has a direct or indirect stake in the form of a significant shareholding.
• A specific transaction with another company in which a relative or friend of an employee is involved or has a financial interest on the side of the other company concerned.
• Transactions with former employees or that directly involve friends or relatives of an employee. In the event of possible conflicts of interest, you must inform your supervisor and await a decision by ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. as to how you should proceed. Private activities Integrity and loyalty are also indispensable in relation to private employee activities that may have an effect on ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.. All employees must ensure that any second or additional occupations, sideline activities or spare-time work have been previously approved, in writing, by your supervisor, or by the respective Human Resources Department, if:
• Activities or related work could adversely affect your operational and professional performance;
• Secondary activities could potentially create a conflict or the appearance of a conflict with the actual or contemplated business activities of ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. and its affiliates;
• ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. facilities or equipment are to be used or a particular operational experience or expertise gained while in the employ of ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. is to be utilized. Express, written approval from the respective Human Resources Department must also be obtained where employees wish to perform functions in companies with which ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. has business relationships or is in competition. Social involvement ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. welcomes the private involvement of employees in clubs, associations, political parties and other social, political or cultural institutions that pursue generally recognized and legally permitted objectives. Such involvement must not, however, jeopardize the fulfillment of your duties with respect to ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. as your employer. Nor may such involvement impact upon the regard in which ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. is held. When expressing private views within a public arena, employees shall not make any reference to their position within ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.

İş ortakları, resmi görevliler ve diğer temsilciler ile ilişkiler

Tedarikçilerimizden, hizmet sağlayıcılarımızdan ve uluslar arası iş ortaklarımızdan, etik standartlarımıza saygı göstermelerini ve uymalarını bekliyoruz. ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. piyasadaki konumunu, sunduğu hizmetlerinin kalitesi ve değeri ile güçlendirmektedir. Kararlarımızı bilinen ekonomik kriterlere dayanarak ve ilgili yasalara, standartlara ve normlara uyarak veriyoruz. Başkaları ile iş ilişkilerimizde dürüst davranıyoruz; tüm ilgili rüşvet ve yolsuzluk yasalarına ve yönetmeliklerine riayet ediyoruz; çıkar çatışmalarından ya da çıkar çatışması izlenimi uyandırabilecek durumlardan kaçınıyoruz. Teşvik, Hediye ve Küçük Armağan Alma ve Verme Başkalarının güvenini kazanmak ve uzun süreli ilişkiler kurmak için, kişisel menfaatler ile ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in menfaatleri arasında bir çatışma olduğu izlenimini uyandırabilecek durumlardan dahi kaçınmamız gerekmektedir. ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. çalışanları olarak kişisel bağ, yükümlülük veya taahhüt meydana gelmeyecek şekilde davranma sorumluluğunu üstleniyoruz. Hediye veya diğer türlü menfaat ve teşviklerin kararlarımızı ve faaliyetlerimizi etkilemesine izin vermemeliyiz. Böyle bir hediye verme veya kabulü, ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’i yasal risklere maruz bırakabileceği gibi, müşteri ilişkilerimize ve kurumsal itibarımıza zarar verebilir. Bu amaçla, ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. çalışanları, görevlerini yerine getirirken doğrudan ya da dolaylı şekilde etik kurallara aykırı teşvikler veya ödüller talep edemez, kabul edemez, teklif edemez ya da veremezler. Bu kural hem kişiler, hem şirketler hem de resmi makamlar için geçerlidir. Özellikle de yurt içinde veya yurtdışında, resmi görevlilere asla teşvik edici mahiyetteki birşey teklif edilemez veya verilemez. Bu kural her türlü küçük hediye, fayda, hediye, ödeme veya diğer türlü menfaat için geçerlidir. Bu kuralın tek istisnası, genelde kabul edilen gelenekler doğrultusunda yerel adetlere uygun şekilde değeri az küçük hediyelerin veya promosyon malzemelerinin bazı zamanlarda dağıtılmasıdır. Ayrıca yasalara uygun olmaları ve değerlerinin az olmaları koşulu ile konukseverlik ikramları ve diğer türlü ikramlar kabul edilebilir. İşimiz ile ilgili kararlar üzerinde etkili oldukları kuşkusunu uyandırmamak için, bu tür hediyelerin ve ikramların değeri ve bunların yerel adetlere ve geleneklere uygun olup olmadığı saptanırken kesin standartlara uyulmalıdır. Onay Eğer çalışanlarımız bir hediye veya ikram teklif etmeye niyetli ise ve bunun işimiz ile ilgili bir kararı etkileyebileceğine ilişkin en küçük bir kuşkusu bile varsa, alıcıdan bu hediye veya ikram için kendi yöneticisinden onay almasını istemelidir. Eğer alıcı bu isteği reddederse, hediyeyi uygunsuz bulduğu anlaşılmalıdır. Aynı şekilde, ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. çalışanları da, kendilerine teklif edilen bir hediye veya ikram ile ilgili olarak kuşku duymaları halinde, kendi yöneticilerinden onay almalıdır. Kara para aklama ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. çalışanları, para aklama ile ilgili ülke içindeki veya yabancı yasaları veya yönetmelikleri ihlal edecek faaliyetlerde tek başlarına ya da başkaları ile birlikte bulunamaz. Bir para transferi işleminin uygun olup olmadığından kuşkulanılması halinde, konu mümkün olduğunca kısa sürede ilgili finansman bölüme danışılmalıdır.

Treatment of business partners, public officials and other representatives

We expect our suppliers ,service providers and international business partners, to respect our ethical standards, including the principles of the Global Compact, and to act accordingly. Within the marketplace, ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. enhances its standing through the quality and value of its innovative products and services. We make decisions on the basis of known economic criteria, within the bounds of relevant laws, standards and norms. We are honest in our dealings with others, obeying all applicable laws and corresponding regulations governing fraud, bribery and corruption, and avoiding even the appearance of a conflict of interest. Acceptance and granting of incentives, gifts and favors To retain the trust of others and sustain long-term relationships, we recognize the need to avoid even the appearance of a conflict between personal interests and the interests of ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.. As employees of ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti., we acknowledge our responsibility to conduct ourselves in a manner that ensures that no personal dependencies, obligations or commitments arise. We may not permit ourselves to be influenced in our business decisions and actions by either gifts or any other type of benefit or incentive. It is recognized that giving or accepting such gifts could put ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. at legal risk, while also undermining our customer relationships and reputation. To this end, no employee of ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. may, in the course of their business activity, either directly or indirectly, demand, accept, offer or grant incentives or rewards that would be unethical. This applies with respect to individuals, companies and also public institutions. In particular, no inducements whatsoever may be offered or granted to any holder of public office, either at home or abroad. This applies to all types of favor, benefit, gift and payment, or any other consideration. The only recognized exception is that of generally accepted customary, occasional, or promotional gifts of small value, in keeping with local mores and customs. Also permitted are acts of hospitality and other favors provided they are legally permissible and of verifiable small value. In order to preclude any suspicion of any attempt to influence business decisions, strict standards are applied when judging the value of a consideration and when deciding whether the consideration is in line with local mores and customs. Approval If employees intend to offer someone a gift or favor, and if they have even the slightest concern as to whether this could influence a decision, they must ask the recipient to have acceptance approved by the latter’s supervisors. If the recipient refuses to do this, this should be regarded as an indication that they themselves find the gift inappropriate. Employees of ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. are likewise required to obtain approval from their supervisors for the acceptance of gifts or favors where any doubts as to their propriety exist. Money laundering No employee shall, either alone or in concert with others, perform any activities that contravene domestic or foreign regulations governing money laundering. In the event of doubts as to the propriety of transactions that involve the transfer of cash, the relevant financial department should be consulted at an early stage.

Hassas bilgilerin korunması

Tüm çalışanlarımız, kendi faaliyet alanları kapsamında ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in maddi ve gayri maddi varlıklarını korumakla sorumludur. Gayri maddi varlıklar arasında çalışanların veya ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. namına çalışan kişilerin geliştirdiği ve kamuoyuna ilan edilmemiş bilgiler (örnek olarak ticari sırlar, know-how, sınai mülkiyet hakları, teknolojiler ve diğer değerli, önemli ve bu nedenle korunması gereken bilgiler) bulunmaktadır. Tedarikçiler, müşteriler ve diğer iş ortaklarının verdiği bilgilerin de korunması gerekmektedir. Bu bağlamda, Bilgi Teknolojileri (IT) güvenliği önemli bir rol oynamaktadır. Tüm çalışanlar, bilgi sistemlerini sadece etik kurallara, yasalara ve nezaket kurallarına uygun şekilde kullanmalıdır ve bu amaçla sağlanan güvenlik araçlarını (şifreleme, güvenlik prosedürleri, parola) kullanarak ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in verilerini korumalıdır. Şirket varlıklarının kişisel kullanımı Şirketin büroları, ve ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in diğer kurumsal varlıkları, ancak ilgili yönetim kademesinden yazılı onay alındığı ya da şirketin özel kurumsal kurallarına uygun olduğu takdirde şirket personeli tarafından kişisel amaçlarla kullanılabilir.

Gizli bilgilerin saklı tutulması

Çalışanlar, ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. ile ilgili ve kamuoyuna ilan edilebilmesi için özel olarak onay verilmemiş tüm bilgileri gizli tutmak zorundadırlar. Gizli dâhili bilgilerin (örnek olarak iş stratejileri, araştırma sonuçları veya dahili raporların içerikleri) ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. bünyesinde veya dışında yetkisiz kişilere açıklanması yasaktır. Bu yasak kapsamına çalışanların üçüncü şahıslardan aldıkları gizli bilgiler de dâhildir. Eğer göreviniz gereği üçüncü şahıslara belirli bazı gizli bilgileri açıklamanız gerekiyorsa, amirinizden özel izin almanız gerekir. Bu durumda bir gizlilik anlaşmasının tanzim edilmesi, ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. avukatlarından biri tarafından onaylanması ve bilginin verileceği üçüncü şahıs tarafından da imzalanması gerekmektedir. Gizli sayılan ve kamuoyuna ilan edilmesine izin verilmeyen bilgileri ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’deki görevleri kapsamında öğrenen çalışanlar, bu bilgileri kendilerinin veya başkalarının kişisel menfaati için kullanamazlar.

Protection of sensitive information

Within their sphere of activity, all employees bear their share of responsibility for the protection of the tangible and intangible assets of ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. Intangible assets include informational assets, such as information developed by employees or agents of ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. that is not generally known to the public (i.e. business secrets and/or know-how), industrial proprietary rights, technologies, and other items of information that are of value, important and thus needful of protection. Information provided by suppliers, customers and other business partners might also require protection. In this context, IT security plays an important part. All employees are requested to use the information systems only in an ethical, legal and courteous manner and to use the provided security tools e.g. encryption and security procedures e.g. password handling to protect the ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. data sufficiently. Private use of corporate property Installations and other corporate property of ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. may only be used by employees for non-Company purposes with the written approval of appropriate levels of management or in accordance with special corporate guidelines/rules.

Treatment of confidential information

Employees are obliged to treat as confidential all internal matters relating to ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. that have not been expressly approved for release into the public domain. The communication of confidential internal information (for example, business strategies, research results or contents of internal reports), to unauthorized personnel either inside or outside ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. is not permitted. This also applies to information that employees have received from third parties on a confidential basis. If your job requires you to disclose certain confidential information to third parties, specific supervisor approval is necessary and consideration should be given to the need for a confidentiality agreement, approved by a Company attorney and signed by the third party that will receive the confidential information. Employees who, on the basis of their association with ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti., learn of confidential information not approved for release into the public domain shall not use this information for their personal benefit nor for the benefit of any other person.

Şirket içi bilgilerin korunması

İçeriden bilgiye dayalı ticareti (insider trading) düzenleyen yasa ve yönetmelikler uyarınca, “şirket içi” bilgi ya da sair gizli bilgilere sahip kişi ya da kişilerin, o süreç içinde ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. hisselerini almaları ya da satmaları yasaktır. Şirket içi bilgiler, sadece görevleri gereği bunları bilmesi gereken ve bu bilgilere ilişkin yasal yükümlülüklerini bilen kişilere verilebilir. Bu kuralın ihlal edilmesi halinde para ve hapis cezası verilebilir. Olası ihlallerin önlenmesi Genelde “şirket içi bilgi” (insider information) terimi kamuoyuna ilan edilmemiş olan ve bir yatırımcının ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. hisseleri satın almaya veya satmaya karar verirken önemli bulacağı bilgi anlamına gelmektedir. ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in hisse değerlerini etkileyebilen bilgiler olduğu gibi ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in önemli ilişkisi bulunan başka bir şirketin hisselerinin değerlerini etkileyen bilgiler, şirket içi bilgidir. Bu durumda çalışanlar ve yöneticiler:
• İçeriden öğrenenlerin ticareti olarak tanımlanabilecek hiçbir hisse senedi işlemini özellikle de ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. hisse senedi alım satımını yapmayacaklardır.
• Bu tür bilgileri üçüncü şahıslara vermeyecektir;
• Bu tür bilgilere dayanarak üçüncü şahıslara ilgili menkul kıymetlerin satın alınmasını ve/veya satılmasını tavsiye etmeyecektir. Bir bilginin kamuoyuna ilan edilip edilmemesinden emin değil iseniz ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. Hukuk bölümüne danışmanız gerekmektedir. İşlem yasağı dönemleri Şirket içi bilgilerin açıklanması ile ilgili düzenlemelerin ihlal edilmesini ve hatta ihlal edildiği izleniminin yaratılmasını önlemek için, “işlem yasağı dönemleri” belirlenmiştir. Görevleri gereği şirket içi bilgilere erişen belirli bir yöneticiler/çalışanlar grubu belirlenmiştir. Bu gruptaki kişilerin işlem yasağı dönemlerinde ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. menkul kıymetlerini alıp satması yasaktır. Şirket içi bilgilerin kullanılması Şirket içi bilgileri başkaları ile paylaşmayın veya ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. menkul kıymetlerini ya da ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. ile önemli ilişkisi bulunan başka bir şirketin menkul kıymetlerini satın alma veya satma hakkında sizden yorum talep edilse dahi tavsiyede bulunmayın. Şirket içi bilgiler, önceden izin alınmadığı takdirde ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. dışındaki kişilere bildirilmeyecektir. Bu kişilere, bunlarla sınırlı olmama koşulu ile gazeteciler, analizciler, müşteriler, danış- manlar, aile üyeleri ve arkadaşlar da dâhildir. Bu tür bilgiler, ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. Grubu bünyesinde bile sadece bilmesi gereken kişilere verilebilir. Bu tür gizli bilgilerin onları kullanarak yatırım kararı verebilecek kişilere bildirilmesi (“tiyo verilmesi”) yasalar uyarınca yasaktır.

Insider dealing rules

“Insider trading” laws and regulations do not permit a person to buy or sell ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. securities, such as stock, while having “inside” or confidential information. Inside information should not be shared with anyone other than ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. employees who have a need to know it and who are aware of their legal obligations in handling this information. Violations may be punishable with fines and imprisonment. Avoiding possible violations In general, “Insider information” is information that is not readily available to the public and that an investor would consider important in deciding whether to buy or sell ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. stock. While it can be information that could affect ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’s stock price, it can also be information that might affect the stock price of another company that has a significant relationship with ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.. In such instances, employees and officers shall refrain from;
• any trades involving insider securities, in particular, ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. securities,
• passing on such information to third parties
• issuing recommendations to third parties as to the acquisition and/or sale of insider securities on the basis of such information. When in doubt, or if uncertain as to whether an item of information is already in the public domain, contact a member of the ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. Law Group. Blocked periods In order to eliminate even the appearance of a breach of the regulations governing insider dealing, so-called “Blocked Periods” have been instituted. Within these periods, a specially designated circle of officers/employees who typically have access to insider information in the course of their activities are forbidden to trade in ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. securities. Treatment of insider information – Tipping Do not share insider information or provide advice to any third party about buying or selling ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. stock or the stock of a company with a significant relationship to ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti., even if asked. Insider information must not be passed on without express authorization to any persons outside the ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. organization, including but not limited to journalists, analysts, customers, consultants, family members or friends. Even within the ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. Group, such information may only be given to employees on a ‘need-to-know’ basis. It is against the law to share inside information (“tip”) with persons who might make an investment decision using this confidential information.

Mali bilgilerin güvenilirliği

Çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, toplum ve resmi makamların güvenini ve saygısını sürdürmek için, mali tablolarımızın her zaman doğru olması ve gerçeği yansıtması gerekmektedir. Raporlama sistemi ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. dışındaki kurumlara verilecek tüm kayıtlar ve raporlar, zamanında ve tüm ilgili yasalara ve yönetmeliklere uygun şekilde tanzim edilmelidir. Muhasebe usul ve uygulamaları ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in varlıkları, mali işlemleri, faaliyet pozisyonları ve nakit akış- ları, yürürlükteki yasalara ve uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve doğru şekilde kaydedilmelidir ve şirketin muhasebe kayıtlarında ve üçüncü şahıslara verilen belgelerde tam ve doğru olarak gösterilmelidir. Faaliyetlerimiz, etkinlik gösterdiğimiz her ülkede geçerli yasalara ve yönetmeliklere uygun şekilde yapılmalıdır. ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. çalışanları olarak bizler, doğru işleri yapma ilkesine bağlı kalmalıyız.

Financial integrity

In order to maintain the trust and respect of our shareholders, employees, business partners, communities and government officials, our financial reporting must be correct and truthful at all times. Reporting system All records and reports published for external consumption must be prepared timely and in line with all relevant laws and regulations. Accounting practice In keeping with existing legal requirements, as well as internationally recognized accounting standards, ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’s assets, financial transactions, operating positions, and cash flows must be accurately recorded and openly reflected in the Company’s records and public documents. We conduct business consistent with all applicable laws and regulations in every place that ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. conducts business. We, the employees of ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti., strive to do the right thing.

İhlallerin bildirilmesi, ceza ve yaptırımlar

İşbu Etik Çalışma Kurallarında belirtilen hususlar, ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. kurumsal kültürünün temel unsurlarıdır. Ancak bu doküman, ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in belirli bir davranış modelini benimsediği şeklinde yorumlanmamalıdır. ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. çalışanları olarak bizler, herhangi bir yasayı ihlal eden çalışana, bu Etik Çalışma Kurallarına ya da diğer şirket politikalarına tabi olsunlar ya da olmasınlar, cezalandırılabileceğini veya işten çıkarılabilece- ğini biliyoruz. ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. yöneticileri, kendi alanlarında tespit edilen bir usulsüzlüğün, kendilerinin yetersiz denetimleri nedeni ile oluştuğu şeklinde bir şirket kanaati oluştuğu takdirde cezalandırılabilirler. Tavsiye ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti., çalışanlarına yasaları, işbu Etik Çalışma Kurallarını ve şirketin diğer politikalarını ihlal edebilecek durumlardan kaçınmaları için gereken bilgileri ve eğitimi vermektedir. Ancak çalışanlar emin olmadıkları durumlarda kendi yöneticilerine veya ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in Hukuk, Denetim veya İnsan Kaynakları bölümlerine danışabilirler.

Reporting violations, enforcement, sanctions

The provisions of this Code of Conduct represent the fundamental components of ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’s corporate culture. This document should, however, not be misinterpreted as providing a basis for demanding that ATR Hav. ve Sav. Ltd.Şti. adopt a certain mode of behavior. We, the employees of ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti., acknowledge that employees who violate any laws, regardless whether they are subject matters of our Code of Conduct or other Company policies may be disciplined up to and including termination of employment. ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. supervisors may also be disciplined for failing to detect a violation in their area if, in the judgment of the Company, the failure resulted from inadequate supervision of employees. Advice ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. strives to provide its employees with the information and training needed to assist employees in avoiding situations that might violate the law, our Code of Conduct or other Company policies. However, in cases of doubt, employees may obtain advice from their line managers or the Legal, Audit or Human Resources departments.

İhlallerin bildirilmesi

Yasalara, işbu Etik Çalışma Kurallarının veya ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti.’in diğer politikalarının ihlal edildiğini fark ederseniz konuyu yöneticinize, insan kaynakları departmanına, denetim yetkilisine ya da hukuk bölümüne bildirmeniz gerekmektedir. Bu tür bildirimler, yasalara uygun şekilde yapılmalıdır. Başka bir kişi hakkında kasıtlı olarak yanlış/yalan beyanda bulunan kişiler suç işlemiş sayılırlar. Misilleme Yapmama Şirket, böyle bir ihlali bildiren çalışanlarını işten çıkarmayacak, kariyerini olumsuz yönde etkileyecek bir davranışta bulunmayacak, açığa almayacak, taciz etmeyecek veya başka türlü şekilde ayrımcılık uygulamayacaktır. ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti., çalışanların bu tür ihlalleri bildirmesini önlemeye yönelik girişimlere de kesinlikle izin vermeyecektir.

Reporting violations

Violations of the law, the ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. Code of Conduct or other Company policies can be raised with your supervisor, human resources or audit representative, or a Company attorney. Any reports must be in line with the law. Anyone who consciously makes false statements regarding another person may commit a criminal offense. Reprisals The Company will not discharge, demote, suspend, threaten, harass, or in any other manner, discriminate against an employee who reports a violation. ATR Hav. ve Sav. Ltd. Şti. will also not tolerate any attempts whatsoever to prevent employees from reporting such matters.

Board Members,